Thursday, April 9, 2009

നബിവചനങ്ങൾ - 3

21. "കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ
(കുടുംബ ബന്ധം) മുറിച്ചവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല".
(ബുഖാരി)

22.ദയ
"ദയ കാണിക്കാത്തവന്‌ ദയ ലഭിക്കില്ല".
(ബുഖാരി)

23.ദാനം.
"കാരക്കയുടെ ഒരു ചീന്തു കൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. അതും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ല്ലോരു വാക്കു കൊണ്ടെങ്കിലും".
(ബുഖാരി)

24. സൽസ്വഭാവം.
"നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്‌"
(ബുഖാരി)

25. മ്ലേച്ഛൻ.
ഉപദ്രവം നേരിടാതിരിക്കാൻ ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാകുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെയടുക്കൽ അന്ത്യ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും മോശം സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവൻ.

(ബുഖാരി)

26. വിശ്വാസി.
"ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിക്ക്‌ പരസ്പരം ബലം നൽകുന്ന കെട്ടിടം പോലെയാണ്‌".
(ബുഖാരി)

27. ഭൂ പരിഷ്കരണം.
"ആരുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത്‌ ഒരു നിലം ഒരാൾ പരിപാലിച്ചാൽ അത്‌ അവനുള്ളതാകുന്നു".
(ബുഖാരി)

28.ഭൂ പരിഷ്കരണം.
"ഒരാൾക്കൊരു ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിലവൻ കൃഷിയിറക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതു (കൃഷി ചെയ്യാൻ) മറ്റൊരാൾക്കു കൊടുക്കണം. അതും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കണം".
(ബുഖാരി)

29. പിണക്കം.
"ഒരാൾക്കും തന്റെ സഹോദരനെ മൂന്നു രാവുകളിൽ കൂടുതൽ പിണങ്ങി നിൽക്കൽ അനുവദനീയമല്ല. അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അപ്പോ
ഒരാ അങ്ങോട്ടു തിരിയുന്നു. മറ്റെയാൾ ഇങ്ങോട്ടു തിരിയുന്നു. (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ) സലാം കൊണ്ട്‌ ആരു തുടങ്ങുന്നുവോ അവനാകുന്നു അവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ".
(ബുഖാരി)

30. യാചന.
ലഭിക്കട്ടെ ലഭിക്കാതിരിക്കട്ടെ; ആരോടെങ്കിലും യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്കു നല്ലത്‌ വിറകു ശേഖരിച്ച്‌ സ്വന്തം ചുമലിൽ വഹിച്ച്‌(കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്‌)
(ബുഖാരി)

Monday, April 6, 2009

നബിവചനം - 2

11. പാണ്ഡിത്യം.
അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക്‌ ഏറ്റവു നല്ലത്‌ വരുത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവനെ മത പണ്ഡിതനാക്കും. ഞാൻ വീതം വെക്കുന്നവൻ മാത്രം. കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാകുന്നു. അന്ത്യ ദിനത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉത്തരവു വരുന്നതു വരേ, സമുദായം അല്ലാഹുവിന്റെ ആദർശം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരുന്നതു വരേ എതിരാളികൾക്ക്‌ അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
(ബുഖാരി)

2. പണ്ഡിതന്റെ മരണം.
ഒറ്റയടിക്ക്‌ അല്ലാഹു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം പിടിച്ചു വാങ്ങില്ല. മറിച്ച്‌ പണ്ഡിതന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ട്‌ ജ്ഞാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതനും ബാക്കിയാവാത്ത അവസ്ഥ വരും. അന്നേരം ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢികളെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത്‌ അവരോധിക്കും. അവരോട്‌ ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ അവർ ഫത്‌വ പുറപ്പെടുവിക്കും. അങ്ങനെ അവർ സ്വയം വഴിപിഴക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
(ബുഖാരി)

3. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം.
അല്ലാഹു കാരുണ്യത്തെ നൂറ്‌ അംശങ്ങളായിട്ടാണ്‌ സൃഷ്ടിച്ചത്‌. അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതെണ്ണം അവൻ അവന്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ഒന്ന് മാത്രം ഭൂമിയിലിറക്കി. ഒരംശത്തിൽ നിന്നാണ്‌ സൃഷ്ടികളെല്ലാം പരസ്പരം ദയ കാണിക്കുന്നത്‌. കുഞ്ഞിനെ (നോവിക്കാതിരിക്കാൻ) കുതിര തന്റെ കുളമ്പ്‌ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതു പോലും ( ഒരംശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌)
(ബുഖാരി)

4. സഹജീവി സ്നേഹം
ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക്‌ കടുത്ത ദാഹം അനുഭവപ്പെട്ടു. അയാൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു. ഉടനെ അതിലിറങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ചു. പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ ഒരു പട്ടി ദാഹം മൂലം നാവു നീട്ടി മണ്ണു നക്കുന്നതു കണാനിടയായി. അയാൾ പറഞ്ഞു: "എനിക്കുണ്ടായ ദാഹം തന്നെയാണ്‌ പട്ടിക്കും പിടിപെട്ടത്‌. ഉടനെ അയാൾ കുഴിയിലിറങ്ങി തന്റെ ഷൂവിൽ വെള്ളം നിറച്ച്‌ പല്ലു കൊണ്ട്‌ കടിച്ചു പിടിച്ച്‌ (പുറത്ത്‌ വന്ന്‌) പട്ടിക്ക്‌ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്‌ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. അതു കാരണം അല്ലാഹു അയാൾക്ക്‌ എല്ലാം പൊറുത്തു കൊടുത്തു. അവർ ചോദിച്ചു: "അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂദരേ, മൃഗങ്ങൾക്ക്‌ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലും പുണ്യമുണ്ടാകുമോ? അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "ഏത്‌ സചേതന വസ്തുക്കൾക്കും നൽകുന്നതിലും പുണ്യമുണ്ട്‌.
(ബുഖാരി)

5.ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം.
വിധവകൾക്കു വേണ്ടിയും സാധുക്കൾക്കു വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ വീര സമരം ചെയ്യുന്നവനെപ്പോലെയാണ്‌.
(ബുഖാരി)

6. അയൽവാസി
"അല്ലാഹുവാണ്‌ സത്യം; വിശ്വാസിയാവുകയില്ല", "അല്ലാഹുവാണ്‌ സത്യം; വിശ്വാസിയാവുകയില്ല","അല്ലാഹുവാണ്‌ സത്യം; വിശ്വാസിയാവുകയില്ല", അവിടുത്തോട്‌ ചോദിക്കപ്പെട്ടു
"ആരാണ്‌ പ്രവാചകരേ", അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "തന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽവാസി നിർഭയനല്ലാത്തവൻ".
(ബുഖാരി)

7. അയൽവാസി.
അയൽവാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജിബ്‌രീൽ എന്നോട്‌ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവന്‌ അനന്തരാവകാശവും കൂടി നൽകേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഞാൻ കരുതിപ്പോയി.

8.
അയൽവാസി.
വിശ്വാസിനികളായ പെണ്ണുങ്ങളേ, ഒരയൽക്കാരിയും മറ്റൊരയൽക്കാരിയെ അവഹേളിക്കരുത്‌. അത്‌ (നിങ്ങൾക്കു കൊടുത്തയച്ച) ഒരാട്ടിൻ കുളമ്പിന്റെ പേരിലായാൽ പോലും.

9. സമൂഹിക ബാധ്യത.
അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യ നാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത്‌. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യ നാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യ നാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നല്ലതു പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ.

10. അടുത്ത വീട്‌
ആയിശ() ചോദിച്ചു. "അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരേ, എനിക്ക്‌ രണ്ട്‌ അയൽവാസികളുണ്ട്‌. അവരിൽ ആർക്കാണ്‌ ഞാൻ ദാനം കൊടുത്തയക്കേണ്ടത്‌? (ഒരാൾക്കുള്ളതേ കൈവശമുള്ളൂ). അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "ഏറ്റവും അടുത്ത വാതിൽ ആരുടേതാണോ; (അവർക്കു കൊടുക്കുക).

Saturday, April 4, 2009

നബി വചനങ്ങൾ

1. കാരുണ്യം / ദയ
"പരസ്പരം ദയ കാണിക്കുന്നവരോട്‌ കരുണാമയൻ ദയ കാണിക്കും,
ഭൂമിയിലുള്ളവരോട്‌ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുക;
എന്നാൽ ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങളോട്‌ ദയ കാണിക്കും."

(തിർമുദി)

2. ജ്ഞാനം.

രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലേ അസൂയ പാടുള്ളൂ,
(ഒന്ന്) അല്ലാഹു സമ്പത്ത്‌ നൽകിയ ഒരാൾ; അത്‌ സത്യ (മാർഗ്ഗ)ത്തിൽ ചിലവു ചെയ്യാൻ അവന്‌
അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,
(രണ്ട്‌) അല്ലാഹു ജ്ഞാനം നൽകിയവൻ. അതു കൊണ്ട്‌ അവൻ കർമ്മ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നു. അതു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ബുഖാരി)

3. നിത്യ കർമ്മങ്ങൾ.

മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണമൊഴികെ അവന്റെ (മുഴുവൻ) കർമ്മങ്ങളും മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്‌.
തുടർന്നു പോകുന്ന ദാനം,
ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം,
അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല സന്താനം
(എന്നിവയാകുന്നു വേർപ്പെടാത്ത മൂന്നു പുണ്യങ്ങൾ).

(മുസ്‌ലിം)

4. ഞാന സമ്പാദനം.

വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി ഒരാൾ ഒരു വഴിക്കിറങ്ങിയാൾ
അതു നിമിത്തം അവന്‌ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കിക്കൊടുക്കും. ഒരാളുടെ കർമ്മം അയാളെ പിന്നിലാക്കിയാൽ
അവന്റെ തറവാട്ടു മഹിമ അവനെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയില്ല.

(അബൂ ദാവൂദ്‌)

5- ഭക്തിയും പാണ്ഡിത്യവും.

ആയിരം ഭക്തന്മാരേക്കാൾ ഒരു പണ്ഡിതനോടാണ്‌
പിശാചിന്‌ കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്‌
(തിർമുദി)

6. വിജ്ഞാനവും ഉപകാരവും

"ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിനായി
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട്‌ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ.
ഒരുപകാരവും ലഭിക്കാത്ത വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും
നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട്‌ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുവീൻ.
"
(ഇബ്നു മാജ:)

7. പണ്ഡിതന്മാർ

"ഭൂമിയിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപമ
'കരയിലും കടലിലും ഇരുട്ടിൽ വഴികാണിക്കുന്ന
ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ' പോലെയാണ്‌.
നക്ഷത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോയാൽ
പഥികർ വഴി പിഴച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌".

(അഹ്‌മദ്‌)

8. കപട വിശ്വാസം.

കപട വിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണം മൂന്നെണ്ണമാകുന്നു:
നാവെടുത്താൽ കളവു പറയും
വാഗ്‌ദാനം ചെയ്താൽ ലംഘിക്കു
, വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കു.
(മുസ്‌ലിം)

9- മതാപിതാക്കൾ

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ തിരുനബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാനും യുദ്ധത്തിനു വരട്ടേ എന്നപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് അയാളോട്‌ ചോദിച്ചു
" നിങ്ങൾക്ക്‌ മതാപിതാക്കളുണ്ടോ?".
അയാൾ 'അതേ' എന്നു പറഞ്ഞു.
തിരുനബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരുളി
"എങ്കിൽ നീ അവർക്കു വേണ്ടി പൊരുതുക"

(ബുഖാരി)

10- മതാ പിതാക്കൾ
"ഏറ്റവും വലിയ പാതകമാകുന്നു ഒരാൾ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ശപിക്കുക എന്നത്‌" അവിടുന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടു
"അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂദരേ, എങ്ങനെയാണ്‌ ഒരാൾ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ശപിക്കുക"(അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ലല്ലോ).
അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടേ പിതാവിനെ ചീത്തപറയും, അപ്പോൾ അവൻ ഇവന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ചീത്ത പറയും".
(അത്‌ സ്വന്തം മാതാവിനെ ശ
പിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്‌).
(ബുഖാരി)

Thursday, March 26, 2009

കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ.

പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ്‌ നബി (സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം) ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടികളായ ഹസനെയും ഹുസൈനെയും ചുംബിക്കുകയും പിടിച്ചു മടിയിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്ത രംഗം കാണാനിട വന്ന തമീം ഗോത്രക്കാരനായ അൽ അബ്‌റഅ് ഇബുനു ഹാസിബ്‌ അൽഭുതത്തോടെ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: "എനിക്കു പത്തു മക്കളുണ്ട്‌. അവരിലോരാളെയും ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല."
ഉടനെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠർ അയാളുടെ നേർക്കു നോക്കി ഇങ്ങിനെ പ്രതിവചിച്ചു: "കരുണ ചെയ്യാത്തവന്‌ കരുണ ലഭിക്കുകയുമില്ല." (ബുഖാരി, മുസ്‌ലിം)

മറ്റൊരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമീണൻ വന്ന് തിരു ദൂതരോട്‌, 'നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ചുംബിക്കാറില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും അവിടുന്ന് ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്‌.
"നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാരുണ്യത്തെ പിഴുതെടുത്തു കളഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കതു തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുമോ?".(ബുഖാരി, മുസ്‌ലിം, അബൂ ദാവൂദ്‌)

ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ, വരണ്ടു വിണ്ടുകീറിക്കിടക്കുന്ന സമൂഹ മന:സാക്ഷിയുടെ ഊഷരമായ പ്രതലവും അതിൽ പേമാരി പോലെ ചൊരിയുന്ന ഒരു മഹാ മനസ്കന്റെ ആർദ്ദ്രമായ മുഖവും നമുക്കു ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും.

അനുയായികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.

ആയുധവും അധികാരങ്ങളുമുപയോഗിച്ച്‌ പ്രചരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണ്‌ ഇസ്‌ലാമെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുകയും അവരുടെ ആദരണീയനായ പ്രവാചകനെപ്പോലും ബോംബു വാഹകനായി ചിത്രാവിഷ്കാരം നടത്തി അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദോഷൈക ദൃക്കുകൾ, ആ പ്രവാചകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശവും മാനവ സംസ്കാരത്തിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദി നിഷ്ക്രിയരായ അനുയായികളും കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

കാരുണ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി.

ജനങ്ങളോട്‌ ദയ കാണിക്കാത്തവർക്ക്‌ അല്ലാഹുവും ദയ കാണിക്കുകയില്ല (ബുഖാരി) എന്നും "ഭൂമിയിലുള്ളവരോട്‌ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുക. ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങളോട്‌ ദയ കാണിക്കും" (തിർമുദി) എന്നും പറഞ്ഞിടത്ത്‌ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കരുണയുടെ ചക്രവാളം മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങൾക്കുമായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. അവിടെ വിശ്വാസികളെന്നോ ധിക്കാരികളെന്നോ വിവേചനമില്ല; മനുഷ്യനെന്നോ മൃഗമെന്നോ ഉള്ള തരം തിരിവില്ല. അതു കൊണ്ടാണല്ലോ 'വിശന്നു നാവു നീട്ടി മണ്ണു നക്കുന്ന നായയ്ക്ക്‌ വെള്ളം കൊടുത്ത തേവടിശ്ശിക്ക്‌ അല്ലാഹു പൊറുത്തു കൊടുത്തെന്നും', 'ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട്‌ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്ന സ്ത്രീ അക്കാരണതാൽ തന്നെ നരകത്തിൽ കടക്കുമെന്നും'(ബുഖാരി-9, മുസ്‌ലിം- 159) അവിടുന്ന് അനുയായികളോട്‌ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്‌.

ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയിൽ തിരുനബിയുടെ അനുയായികൾ രണ്ടു പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു, ഉടനെ തള്ളപ്പക്ഷി പറന്നു വന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചിറകിട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതു കണ്ട തിരു ദൂതർ അവരോടു പറഞ്ഞു: "ആരാണീ തള്ളപ്പക്ഷിയെ നോവിക്കുന്നത്‌?. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനു മടക്കിക്കൊടുക്കൂ". മറ്റൊരിക്കൽ ഒരൊട്ടകം തിരുനബിയെ കാണാനിടയായി. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി അത്‌ അരുമയോടെ നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു: അവിടുന്നതിനെ തടവി സമാധാനിപ്പിച്ചു. "ആരുടേതാനീ ഒട്ടകം?" അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അരു അൻസാരി യുവാവ്‌ "അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരേ, അതെന്റേതാണ്‌" എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട്‌ അങ്ങോട്ട്‌ ചെന്നു. തിരുനബി അയാളെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു. "അല്ലാഹു നിന്റെ ഉടമയിലാക്കിത്തന്ന ഈ മൃഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക്‌ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ചു കൂടെ?. നീ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവേന്ന് അതെന്നോട്‌ വേവലാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌"
ആരോ തീയിട്ട്‌ കത്തിച്ച ഒരുറുമ്പിൻ കൂട്‌ കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചന്വേഷിച്ച തിരുമേനി പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌ "തീ കൊണ്ടു ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ തീയുടെ ഉടമസ്ഥന്‌ (അല്ലാഹുവിന്‌) മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്‌.(അബൂ ദാവൂദ്‌). രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഒരിക്കൽ മിനായിൽ നിന്നുണ്ടായി. അന്ന് അവിടുന്ന് അനുയായികളുടെ കൂടെ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടനെ അവിടെയുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും അരു പാമ്പ്‌ പുറത്തു വന്നു. അതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ സഹാബികളിൽ ചിലർ ഓടി അടുത്തപ്പോൾ പാമ്പ്‌ ജീവനും കൊണ്ട്‌ പാഞ്ഞ്‌ പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിൽ മറഞ്ഞു. ഇതു അകലെ നിന്നും കണ്ട നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "അല്ലാഹു അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും കാത്തു, അതിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെയും കാത്തു". കൊല്ലാൻ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ട ജീവിയാകുന്നു പാമ്പ്‌ എന്നു കൂടി നാം ഇതിനൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കണം.
മുഖത്ത്‌ ചാപ്പ കുത്തിയ കഴുതയെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്‌: "അതു ചെയ്തവനെ അല്ലാഹു ശപിക്കട്ടെ എന്നാണ്‌.

പുരാതന കാലം മുതലേ മനുഷ്യൻ വിനോദങ്ങൾക്കും മൽസരങ്ങൾക്കുമായി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പോരിനിറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കാളപ്പോരും കോഴിപ്പോരുമൊക്കെ ഇന്നും പല നാടുകളിലും നില നിൽക്കുന്നുണ്ട്‌. ഹീനവും ക്രൂരവുമായ ഈ വിനോദങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും അവകൾക്ക്‌ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്‌. പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇത്തരം മൽസരങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ (സ)പതിനാലു നൂട്ടാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു തന്നെ ഇതിനായി മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ നിരോധിച്ചു എന്ന് അബൂ ദാവൂദ്‌, തിർമുദി തുടങ്ങിയ ഹദീസ്‌ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്‌.

ന്യാ
മായ ഒരു സംശയം.

മിണ്ടാപ്രാണികളോട്‌ പോലും കാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു നിലപാട്‌ സ്വീകരിച്ച പ്രവാചകന്റെ ആദർശം എന്തുകൊണ്ട്‌ അവയിൽ ചിലതിന്റെ മാംശങ്ങൾ അറുത്തു ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു? എന്ന ഒരു സംശയം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഉത്തരം ലളിതമാണ്‌. 'മാം
ബുക്കുകളായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പരശ്ശതം ജീവ ജാലങ്ങൾ (മനുഷ്യനൊഴികെ) പ്രകൃതിയിലെ ജീവിത ചാക്രിക പ്രവാഹത്തിലെ കണ്ണികളായതു പോലെ മിശ്ര ബുക്കുകളായ മനുഷ്യരെയും മാംാഹാർത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തൽ ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല. യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതുമല്ല. അപ്രായോഗികവും യുക്തി രഹിതവുമായ നടപടികൾക്ക്‌ ഇസ്‌ലാം അംഗീകാരം നൽകുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയമായി മാംാഹാരം അനുവദനീയമാണ്‌ എന്നതാണ്‌ പ്രവാചകാധ്യാപനം. വേട്ട നടത്തിയും വളർത്തിയും മനുഷ്വോൽപ്പത്തി മുതൽ മാനവ സമൂഹം മൃഗങ്ങളുടെയും മൽസ്യങ്ങളുടെയും മാംങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്‌. ജീവന്റെയും വികാരത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതൊക്കെയും സസ്യങ്ങൾക്കുമില്ലേ?. നിലവിളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത്‌ അവയുടെ ന്യൂനതയാണോ. മണ്ണിന്റെ മണമില്ലാത്ത ചില അഹിംസാ വാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നില നിൽക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അവ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്‌.

വിട്ടുവീഴ്ച്ച കാരുണ്യത്തിന്റെ കാണ്ഡം.

പ്രവാചകന്മാർക്കും പ്രബോധകന്മാർക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സദ്ഗുണമാകുന്നു വിട്ടുവീഴ്ചാ മനോഭാവം. അത്‌ കാരുണ്യത്തിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പും കൂടിയാണ്‌. പ്രതികാരവും വിദ്വേഷവും മനസ്സിലടക്കി നിർത്തുന്നവരുടെ കൂടെ അനുയായികളുണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അവരുടെ സഹവാസത്തിന്ന് ആയുസ്സുണ്ടാവില്ല. മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ)യെ കുറിച്ച്‌ അല്ലാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അംഗീകാരത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ്‌ നൽകിയതിങ്ങനെയാണ്‌.

"അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്‌ താങ്കൾ അവരോട്‌ മയത്തിൽ പെരുമാറിയത്‌. താങ്കൾ പരുക്കനും കഠിന മനസ്കനുമായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ചുറ്റു നിന്നും അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു"
തുടന്നു അല്ലാഹു നബിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്‌.
"അതിനാൽ താങ്കളവർക്ക്‌ മാപ്പു നൽകുക. അവരുടെ പാപമോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ അവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുക. .. (ആലു ഇംറാൻ- 159)
അല്ലാഹുവിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ അല്ലാഹു തിരു നബിക്ക്‌ ക്ലീൻ ചിറ്റ്‌ നൽകി. പിന്നെയും അല്ലാഹു പറയുന്നു ഇനിയും മാപ്പു നൽകേണമെന്ന്. അതായത്‌ ഭൂമിയെപ്പോൽ സഹിക്കാനും കാറ്റിനെപ്പോൽ ഉദാരനാവാനും ഉടയ തമ്പുരാൻ തന്റെ പ്രതിനിധിയോട്‌ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ മഹനീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ താളുകളും ആയിരം നാവുകളുമായി നമ്മോടെ ചില ഉദാത്തമായ സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്‌.

അനാഥത്വവും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അവിടുത്തെ ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവ്വനവും സമാധാന പൂർവ്വവും സ്നേഹോഷ്മളവുമായിരുന്നു. ആളുകൾ ആ ഖുറൈശി ചെറുപ്പക്കാരനെ "സത്യ സന്ധൻ" എന്ന ഓമനപ്പേരു നൽകി വിളിച്ചു. അവരുടെ തർക്കങ്ങളിൽ പോലും ആ യുവാവിന്റെ മാദ്ധ്യസ്ഥത അവർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ 40 വയസ്സിൽ (എ.ഡി. 610) പ്രവാചകത്വം സിദ്ധിച്ചതോടു കൂടി അവരുടെയെല്ലാം മട്ടും ഭാവവും മാറി. കണ്ണിലുണ്ണിയായ പ്രവാചകൻ അവരുടെ കണ്ണിലെ ക്കരടായി. ഏക ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നും സാന്മാർഗിക ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉപദേഴിച്ചതായിരുന്നു അവിടുന്നു ചെയ്ത തെറ്റ്‌.
അക്കാരണത്തൽ തന്നെ മക്കാനിവാസികളായ ഖുറൈശികൾ അവിടുത്തെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ നാളുകൾ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അനുയായികളെ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഇതു പലപ്പോഴും നബിയെ നിരാശയുടെ വക്കിൽ വരേ എത്തിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നതു കാണുക: "ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിറകെ കടുത്ത ദു:ഖത്തോടെ നടന്നലഞ്ഞ്‌ താങ്കൾ ജീവനൊടുക്കുമായിരുന്നു" (അൽ-കഹ്‌ഫ്‌-6) ജീവനൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആത്മ ഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം. ആളുകൾ സത്യ മതത്തിലേക്ക്‌ കടന്നു വരാത്തതിലുള്ള ദു:ഖ ഭാരത്താൽ താങ്കൾ ഉരുകി മരിച്ചേക്കുമെന്നാണ്‌)
ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്‌ അവിടുന്ന് തന്റെ കുടുംബക്കാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു കൊണ്ട്‌ മക്കയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുപത്‌ മൈയ്‌ല്‌ ദൂരമുള്ള തായിഫിലേക്കു പോകുന്നത്‌. പക്ഷേ അവിടുന്നുള്ള അനുഭവം ഹൃദയ ഭേതകമായിരുന്നു. തന്റെ ഭൃത്യൻ സൈദുബിൻ ഹാരിസിന്റെ കൂടെ കാൽ നടയായിട്ടാണ്‌ തായിഫിലേക്ക്‌ പോയത്‌.
നാട്ടുപ്രമാണിമാരും ഗോത്രതലവന്മാരും ബന്ധുക്കളുമായ പലരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലം നാസ്തിയായിരുന്നു. പത്തു ദിവസത്തോളം അവിടുന്ന് തായിഫിൽ തങ്ങി. അവസാനം അന്നാട്ടുകാർ നബിതിരുമേനിയോട്‌ തായിഫ്‌ വിട്ടു പോകാൻ അന്ത്യ ശാസനം നൽകി. ആട്ടി പറഞ്ഞയക്കാൻ കുറെ ഗുണ്ടകളെയും വിട്ടു. അവർ അവിടുത്തെ അസഭ്യം പറയുകയും കല്ലെറിഞ്ഞ്‌ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. നബിയുടെ ചെരിപ്പുകൾ ചോരയിൽ കുതിർന്നു. സുഹൃത്ത്‌ സൈദ്‌ തിരുമേനിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹവും തലയ്ക്ക്‌ ഏറു കൊണ്ട്‌ വീണു പോയി. അവസാനം അവർ തായിഫിൽ നിന്നു മൂന്നു മൈയ്‌ല്‌ അകലെയുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിൽ അഭയം തേടി. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദുരന്തമായി പിന്നീട്‌ അവിടുന്ന് ഈ സംഭവത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇമാം ബുഖാരി നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം.
പ്രിയതമ ആയിശ (റ) ഒരിക്കൽ നബിയോട്‌ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു "ഉഹ്ദിനേക്കാൾ കടുത്ത ഒരു ദിവസം താങ്കൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?" അവിടുന്നപ്പോൾ തായിഫിൽ പോയ സംഭവം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. തുടർന്നവിടുന്നു പറയുന്നു. ... മേഘ പാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ജിബ്രീൽ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: "മുഹമ്മദ്‌, അല്ലാഹു താങ്കളുടെ ആളുകളുടെ വാക്കുകളും പ്രതികരണങ്ങളും കേട്ടു. താങ്കളുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു പർവ്വതങ്ങളുടെ മലക്കിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്‌". ഉടനെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മലക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്‌ എന്നോട്‌ പറഞ്ഞു: "മുഹമ്മദ്‌, താങ്കൾക്കു വേണമെങ്കിൽ ആ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാനവരെ ഞെരിച്ചമർത്തി (കൊന്നു കളയാം") - ജബൽ അബൂ ഖുബൈസും അതിനെതിർ വശത്തുള്ള പർവ്വതങ്ങളുമായിരുന്നു അവ-. അവിടന്നപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ്‌. "പ്രതാപ ശാലിയും അഭിമാനിയുമായ അല്ലാഹു അവനെ മാത്രമാരാധിക്കുകയും മറ്റൊന്നിനേയും അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ അവരുടെ ബീജങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നേക്കാം"

കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രം.

ഇതു പോലെയുള്ള വിട്ടു വീഴ്ചകളുടെ മഹാ മാതൃകകൾ തിരുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എമ്പാടും കാണാം. പിറന്നു വീണ നാട്ടിൽ നീണ്ട പതിമൂന്നു വർഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന താഢനകളും പീഡനങ്ങളും - അതിൽ തന്നെ മൂന്നു വർഷം പച്ചിലകളും തോലിൻ കഷണങ്ങളും തിന്ന് നരക യാതനയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന ശിഅബ്‌ അബൂതാലിബ്‌ മലംചെരുവിലെ ജീവിതം. അതിനെല്ലാം ഒടുവിൽ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ്‌ പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭം, അവിടെയും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയുള്ള തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങൾ, അവയിലൊക്കെയും പൊലിഞ്ഞു പോയ ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും ജീവനുകൾ, എല്ലാ കടമ്പകൾക്കും സാഹസങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ വിജിഗീഷുവായി മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ നിമിഷങ്ങൾ!! മക്കാനിവാസികൾക്ക്‌ ലോകം മൊത്തവും കുടുസ്സായി അനുഭവപ്പെടുകയും അവർ എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപോലെ വിറ കൊള്ളുകയും ചെയ്ത അവസരം - അതായത്‌ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ദിവസം- സർവ്വ ലോക കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂർത്തീമത്‌ഭാവമായ നബി തിരുമേനി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്‌; "ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണ്‌ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്‌?" അവർ പറഞ്ഞു: "നല്ലതു മാത്രം... അങ്ങു മാന്യനായ സഹോദരൻ.. മാന്യനായ സഹോദരന്റെ മകൻ.." അപ്പോൾ തിരുനബി അവരോട്‌ പറഞ്ഞത്‌ യൂസുഫ്‌ നബി തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞ വാചകമായിരുന്നു. "ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രതികാര നടപടികളൊന്നുമില്ല, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പൊറുത്തു തരട്ടെ, അവൻ കരുണ ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനാണ്‌" (സൂറ- യൂസുഫ്‌)

തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃ സഹോദരൻ ഹംശ (റ)നെ ചതിച്ചു കൊന്ന വഹ്ശിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരൾ ചവച്ചു തുപ്പുകയും തലയോട്ടിയിൽ മദ്യം പാർന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഹിന്ദിനും ആക്ഷേപ ഹാസ്യങ്ങളെഴുതിയതിന്‌ വധ ശിക്ഷ പുറപ്പെടുവിച്ച കഅബിനും അവിടുന്നു മാപ്പു കൊടുക്കുകയും പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക്‌ സ്വീകരിച്ചാനയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സ്‌ എത്ര വിശാലമാണെന്ന് നമുക്ക്‌ മനസ്സിലാവും.

ഉറ്റവർ മരണപ്പെടുപ്പുമ്പോൾ കരഞ്ഞു ബഹളം വെക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ തന്റെ ചോരക്കുഞ്ഞു മരിച്ചെന്നു കേട്ടപ്പോൾ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നതു കണ്ട സഹാബി അവിടുത്തോട്‌ ചോദിച്ചത്രെ; ഓ, പ്രവാചകരേ, ഇതെന്താണിങ്ങനെ?. അവിടുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു "ഇതാകുന്നു അല്ലാഹു തന്റെ അടിയാറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാരുണ്യം.
ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെട്ട തടവുകാരന്റെ തേങ്ങൽ കേട്ട്‌ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കെട്ടഴിച്ചു വിടാൻ ഉപദേശിച്ച പടത്തലവൻ, മാതാവിന്റെ കബറിടം സന്ദർശിച്ച്‌ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന പുത്രൻ, കെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ട മകളുടെ വിയോഗം സഹിക്ക വയ്യാഞ്ഞ്‌ മരുമകന്റെ വീട്ടിലേക്ക്‌ അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുന്ന പിതാവ്‌, കൊല്ലപ്പെട്ട ഭടന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി, അയൽ വാശി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറു നിറച്ചുണ്ണുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ലെന്നും അനാഥനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തന്റെ കൂടെയാണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച സാധു സംരക്ഷകൻ.... കാരുണ്യത്തിന്റെ ആ തൂവൽ സ്പർശം സംഭവിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയും ഉലകത്തിലില്ല. അതു കൊണ്ടു തന്നെയാവണം അല്ലാഹു അവിടുത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തിയത്‌:
"സർവ്വ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ്‌ താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചത്‌" (ഖുർആൻ, 21-107)

കാരുണ്യവും യുദ്ധവും

സ്നേഹത്തെ ക്കുറിച്ചും ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്കുറിച്ചും ഏറെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇസ്ലാമും പ്രവാചകനും യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഷയിലും സംശാരിക്കുന്നത്‌ വ്യാപകമായ തെറ്റുധാരണകൾക്ക്‌ കാരണമായിട്ടുണ്ട്‌. ഇതൊരു വിധി വൈപരീത്യമല്ലേ എന്നും ചിലരൊക്കെ സംശയിക്കുന്നുമുണ്ട്‌. ഇത്‌ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച്‌ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധ കാണ്ഡം പടന വിധേയമാക്കിയാൽ നമുക്ക്‌ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
ഇസ്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സജീവമായ ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയാണ്‌. അതായത്‌ സമഗ്രമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം. അതിൻ വ്യക്തമായ സിവിൽ-ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമുണ്ട്‌. മറ്റേതൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികൾ പോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും സൈനിക ശക്തി അത്യാവശ്യമാണ്‌. പട്ടാളമില്ലാത്ത ഏത്‌ രാഷ്ട്രമാണ്‌ ഇന്നു ലോകത്തുള്ളത്‌. പട്ടാളമില്ലാത്തിടത്ത്‌ പോലിസ്‌ പട്ടാളത്തിന്റെ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത രാജ്യം എന്നത്‌ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളൂ. കൂടാതെ ലോകത്തിൽ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സൈനിക സേവനം നിർബന്ധവുമാണ്‌. അല്ലാത്തിടത്ത്‌ ജനങ്ങൾ പലരും സ്വയേഷ്ടപ്രകാരം സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നു. പട്ടാളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്യം ഭരണ കൂടം ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത്‌ ആയുധം എടുക്കുക എന്നതാണ്‌. ഇങ്ങനെ ആയുധം എടുക്കുന്നവർ ശത്രുവിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്‌ അവരുടെ ധർമ്മമാണ്‌. ആ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആരും വിമർശിക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽ ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കുന്നത്‌ നീതിയല്ല. ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും അനീതിയും അക്രമവും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അതിനുത്തരവാദിയും അല്ല.
നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്‌, നോമ്പ്‌ നിൻബന്ധമാണ്‌ എന്നു പറഞ്ഞതു പോലെ സൈനിക സേവനവും നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. അതിന്റെ പരിണിത ഫലവും ഖുര്ർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
"യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക്‌ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്‌ വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയുമാണ്‌. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ വെറുപ്പുള്ളത്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ നല്ലതായി ഭവിച്ചേക്കാം, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക്‌ ദോഷകരമായും തീർന്നേക്കാം. അല്ലാഹും(എല്ലാം) അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ (എല്ലാം) അറിയുന്നില്ല" (അൽ-ബഖറ-216)

ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക്‌ നല്ലതിനാണെന്നാണ്‌ ഖുർആന്റെ അധ്യാപനം. അതു നമ്മൾക്ക്‌ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ വിവരക്കേടു കൊണ്ടാണെന്ന് സർവ്വജ്ഞനായ അല്ലാഹു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പോലും അക്രമം കാണിക്കാതിരിക്കാനും സഹിഷ്ണുത പുലർത്താനും കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്‌. താൻ എന്തിനു പൊരുതുന്നെന്ന് യോദ്ധാക്കളും തങ്ങൾ എന്തിനു കൊല്ലപ്പെടുന്നെന്ന് യുദ്ധ ബാധിതരും അറിയാത്ത ആധുനിക ലോകത്ത്‌ ഇത്തരം വചനങ്ങൾക്ക്‌ കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുണ്ട്‌.

ഏതൊരു സൈന്യത്തെ അയക്കുമ്പോഴും തിരുനബി ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്രെ: "അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറപ്പെടുവിൻ, ദൈവ നിഷേധികളോട്‌ നിങ്ങൾ പൊരുതുവിൻ, ആരെയും വഞ്ചിക്കരുത്‌, ചതിക്കരുത്‌, (മൃത ശരീരങ്ങളിൽ) അംഗ ഭംഗം വരുത്തരുത്‌, കുട്ടികളെയും മടങ്ങളിലെ അന്തേവാസികളെയും കൊല്ലരുത്‌" (അഹ്‌മദ്‌) അബൂദാവൂദ്‌ നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ പടുവൃദ്ധരെയും സ്ത്രീകളെയും കൊല്ലരുത്‌ എന്നുമുണ്ട്‌.
ഒരിക്കൽ പ്രവാചകരുടെ പക്കൽ ആരോ വന്ന് അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ പ്രാർത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവിടന്നപ്പോൽ പറഞ്ഞത്‌ "ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്‌ എല്ലാറ്റിനേയും പ്രാകാനല്ല, കാരുണ്യമായിട്ടാണ്‌" എന്നാണ്‌.
മുസ്ലിംകളുമായി സന്ധിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു മതസ്ഥരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും പ്രവാചകർ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "ഉടമ്പടിക്കാരനെ വധിച്ചവന്‌ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാസന പോലും ലഭിക്കില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാസനയാണെങ്കിൽ 40 വർഷത്തെ ദൂരം വരെ എത്തുന്നതാണ്‌.
മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അരുളി "അറിയുക, ഉടമ്പടിക്കാരനെ അക്രമിക്കുകയോ, പിടിച്ചു പറിക്കുകയോ, കഴിവനതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ, അവന്റെ മന:സംത്രിപ്തിയോടെയല്ലാതെ അവന്റെ പക്കൽ നിന്നും വല്ലതും വസൂലാക്കുകയോ, ചെയ്താൽ അവർക്കെതിരെ ഞാൻ പരലോകത്ത്‌ സാക്ഷി നിൽക്കും.(അബൂ ദാവൂദ്‌)
വർഗ്ഗീയ വംശീയ രാഷ്ടീയ സംഘട്ടനങ്ങളാൽ സംങ്കീർണ്ണമായ ആധു നിക ലോകത്തിന്‌
നൽകാനുള്ള നബി വചന ാണ്‌ "പരസ്പരം കരുണ ചെയ്യുന്നവർക്ക്‌ കാരുണ്യവാൻ കരുണ ചെയ്തു കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുലുള്ളവരോട്‌ മുഴുവൻ കരുണ ചെയ്യുവിൻ, എന്നാൽ ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങളോട്‌ കരുണ ചെയ്യും".(തിർമുദി)